Het team van Van Hattem Dakkapellen staat voor u klaar.

Garantiebepalingen en onderhoud

U kunt alleen aanspraak maken op garantie wanneer u de producten juist gebruikt en onderhouden heeft.

10.1 Dakkapel

Van Hattem Retail B.V. garandeert de deugdelijke werking van de rolluiken voor de duur van 2 jaar. Vanaf het derde jaar beperkt de garantie tot levering van vervangende onderdelen van rolluiken tegen 50% van de op dat moment geldende verkoopprijs. De waterdichtheid en de afwezigheid van constructieve gebreken van de dakkapel, de kozijnen, de dakbedekking en de profielen wordt voor de duur van 10 jaar gegarandeerd. Deze garantie is niet overdraagbaar aan opvolgende eigenaren van de woning. Onze partners zijn:
www.kkfh.nl, www.mawipex.com, www.husol.nl, somfy.com en www.Millin.nl

10.2 Stormschade

In Nederland is storm- en hagelschade aan uw dakkapel geen ongewoon verschijnsel. Het lijkt erop dat dit steeds vaker gebeurd. Ook ons land ontsnapt niet aan de gevolgen van klimaatverandering. Het is bijzonder vervelend als ook u slachtoffer bent geworden van stormschade.
Stormschade valt echter niet onder onze standaard garantie, dit is een verzekeringskwestie. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met de schadeafdeling van uw verzekeraar.

Uiteraard kunnen wij helpen met het herstel. Wanneer een schade- expert een schaderapport heeft opgesteld en uw verzekeraar de schade dekt, ontvangen wij graag het schaderapport met bijbehorende dossiernummer en kunnen wij uw schade in opdracht van uw verzekeraar herstellen.

10.3 Zonnepanelen

I.v.m. regelgeving en kans op schade verwijderen of herplaatsing wij geen zonnepanelen. Dit kunt u het beste overlaten aan een gecertificeerde installateur. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig weghalen en herplaatsen van uw zonnepanelen Wij zijn na plaatsing van uw dakkapel(len) niet verantwoordelijk voor het nieuwe beschikbare dakvlak t.b.v. het herplaatsten van uw zonnepanelen.

Wij geven geen garantie op de dakconstructie als zonnepanelen niet conform wet en regelgeving worden geplaatst of gemonteerd. De dakconstructie van uw dakkapellen kunnen wij versterken zodat er draagkracht voor zonnepanelen ontstaat. Deze draagkracht is alleen van toepassen op de dakkapel. ( de dakkapel kan de zonnepanelen dragen). Van Hattem Dakkapellen is niet verantwoordelijk voor de gevolgen welke het totale gewicht van de dakkapel inclusief zonnepanelen op uw woning zullen hebben. Een constructie berekening kunt u opvragen bij een constructeur.

10.4 Kunststof kozijnen fabriek Heerenveen (KKFH)

Garantie op de door Gebruiker geleverde producten en materialen is in beginsel beperkt tot de garantie die de producent en/of toeleverancier van betreffende goederen/diensten daarop verleent.
2. Eventuele fabrieksgarantie van producent/toeleverancier zal door Gebruiker worden uitgevoerd.
3. Gebruiker hanteert daarenboven de navolgende garantietermijnen:
a. Op kunststof kozijnen, en kunststof ramen en het daarbij geleverde glas, een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van oplevering. Daarbij inbegrepen oppervlaktebehandelingen met uitzondering van de oppervlaktebehandeling van (ventilatie)roosters, waterslagen, zonwering, en aanverwante producten;
b. Voor hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven, zonweringen en vergelijkbare zaken een garantieperiode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering.
4. Garantie wordt alleen verleend op de door Gebruiker geleverde en gemonteerde producten zolang er sprake is van normaal gebruik door de Wederpartij.
5. Bij gebreke van een tijdige klacht of wanneer de klacht voor het eerst wordt geuit nadat de garantietermijn is verlopen, is geen beroep meer mogelijk op de garantie.
6. Geen garantie wordt verleend in de navolgende situaties en gevallen:
a. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, uitgevaardigd door de overheid over de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen, na het sluiten van de overeenkomst;
b. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige gebruik, gebrekkig of onoordeelkundig onderhoud of van buiten komende oorzaken;
c. Voor glasschade die niet het gevolg is van een constructiefout in de ramen en of kozijnen;
d. Gebreken als gevolg van bouwkundige constructies, uitgevoerde bouwwerkzaamheden of door het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
e. Gebreken die het gevolg zijn van milieuveranderingen en klimatologische omstandigheden;
f. Gebreken als gevolg van het niet conform voorschrift en/of advies van Gebruiker uitgevoerd onderhoud;
g. Gebreken welke zich voordoen na installatie, montage, wijziging of reparatie door de Wederpartij of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker;
h. De Wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst.
Beschadigingen aan het kozijn door bijvoorbeeld gebruik of ontstaan tijdens de afwerking vallen niet onder de garantie.. daarom is het belangrijk dat u met de oplevering de kozijnen goed naloopt en eventuele afwijkingen direct met de monteurs bespreekt.
#Waterafvoer gaatjes aan de onderzijde van het kozijn. Bij koud weer en binnen een omgeving temperatuur van 20 graden is het mogelijk dat er condensatie optreed tussen dubbelglas en het kozijn, dit word dan inwendig via de onderdorpel naar deze Waterafvoer gaatjes afgevoerd. Dit kan ook ontstaan tussen een draairaam en het kozijn.

10.5 Beglazing (Pilkington Nederland)

Door Pilkington Nederland B.V. wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolatieglas eenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolatie-glaseenheid.
Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;
b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen; d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolatieglas-eenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);
e. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan d e sponning afdichting ten behoeve van het onderhoud is de OAD 2011 (Onderhoud Adviezen Dubbelglas -systemen) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
f. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning;
g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten.
h. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
i. aantasting door direct of indirect contact met niet verdraagzame (beglazing)materialen.

Beschadigingen aan het glas door bijvoorbeeld gebruik of ontstaan tijdens de afwerking vallen niet onder de garantie. daarom is het belangrijk dat u met de oplevering de beglazing goed naloopt en eventuele afwijkingen direct met de monteurs bespreekt.

10.6 Elektrische rolluiken/screens (Husol)

Rolluiken: inbraakwerend, houdt de zon tegen, privacy, isolerend zowel geluid als temperatuur, verduisterend.
Screens: houdt de zon tegen, gefilterd daglicht in huis, voorkomt grotendeels inkijk. Je kunt naar buiten kijken.
Zowel rolluiken als screens worden weggewerkt in het overstek.
Van Hattem bouwt rolluiken alleen in vanaf de fabriek. Het achteraf inbouwen van rolluiken kunt u het beste uitbesteden aan een lokale dealer.

Algemeen onderhoud
De Husol-producten hebben alle eigenschappen om goed en langdurig te functioneren. Deskundig gebruik en onderhoud garanderen een lange levensduur.
Voorschriften voor gebruik en onderhoud
Hieronder vindt u enkele punten waaraan de gebruiker aandacht dient te schenken om optimaal te kunnen genieten van onze producten. Door goed gebruik en onderhoud kunt u de levensduur verlengen. Het strikt toepassen van deze tips is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op de Husol garantie.
Reiniging profielen
Vervuiling en slecht onderhoud van het product kunnen de oorzaak zijn van een slechte werking tevens kan dat zorgen voor het kraken van de profielen.
Alle profielen dienen regelmatig met een schoonmaakproduct gereinigd te worden.
Spoel met veel water totdat het reinigingsmiddel verwijderd is. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten.
Gebruik geen schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Een tip voor het onderhoud is om draaiende delen regelmatig te smeren.
Doek
Om oppervlakkige bevuiling te verwijderen, dient het droge zonwerings-doek het beste stofvrij gemaakt te worden door zuigen, wegblazen, kloppen of borstelen. Kleine vinger of vetvlekken kunt u het beste verwijderen met een schone doek met oplosmiddel. Waterachtige vlekken flink bevochtigen en met een schone doek opwrijven. Gebruik nooit middelen zoals zeep of andere chemische producten. Beschadigingen aan het rolluik of screen door bijvoorbeeld gebruik of ontstaan tijdens de afwerking vallen niet onder de garantie. daarom is het belangrijk dat u met de oplevering het rolluik of screen goed naloopt en eventuele afwijkingen direct met de monteurs bespreekt.

Garantie
De door Husol Geleverde producten zijn met zo groot mogelijke zorg gemaakt of uitgekozen en door een Husol dealer geïnstalleerd. Mocht er toch van een tekortkoming blijken, dan heeft u recht op kosteloos herstel daarvan onder de navolgende voorwaarden.
1.Voor de door Husol geleverde producten kunt u bij een tekortkoming aanspraak maken op het kosteloos ter beschikking stellen van vervangende onderdelen. Montage –en autokosten dan wel vervolgschade of andere schadevergoeding vallen in welke vorm dan ook niet onder de garantie.
2. De garantie geldt gedurende een periode van 2 jaren te rekenen vanaf de datum dat de producten door Husol aan de dealer zijn geleverd met dien verstande dat vanaf het eerste jaar na levering de garantie zich beperkt tot levering van vervangende onderdelen aan uw dealer tegen 50% van de op dat moment geldende verkoopprijs. Besturingen hebben een garantie van 2 jaar.
3. Voor kosteloos herstel komen in aanmerking tekortkomingen die aan Husol kunnen worden toegerekend. Dit is in het beginsel het geval, indien een tekortkoming bestaat uit het ontbreken van een toegezegde eigenschap of verband houdt met toepassing van ondeugdelijk materiaal en/of ondeugdelijke fabricage. Kleine afwijkingen bij maten en kleuren gelden niet als een tekortkoming.
4. Elke aanspraak op garantie vervalt:
a. Bij onoordeelkundig gebruik, ondeugdelijke behandeling en
onvoldoende onderhoud van het geleverde, het niet nakomen van de
voorschriften voor het gebruik van onderhoud of bij gebreken die
door normale slijtage zijn ontstaan;
b. Bij gevallen van overmacht en abnormale omstandigheden, zoals
water-hagel-storm –en brandschade;
c. Indien de producten niet zijn geïnstalleerd door een Husol dealer;
d. Indien de producten zijn gerepareerd gewijzigd dan wel aangepast zonder voorafgaande goedkeuring van Husol B.V. Indien zich een tekortkoming voordoet dient u de dealer binnen 7 werkdagen na ontdekking op de hoogte te stellen. Uw dealer zal Husol na controle op de hoogte stellen.
Beschadigingen aan het rolluik of screen door bijvoorbeeld gebruik of ontstaan tijdens de afwerking vallen niet onder de garantie. daarom is het belangrijk dat u met de oplevering de beglazing goed naloopt en eventuele afwijkingen direct met de monteurs bespreekt.

10.8 Plisseraamdecotratie (Keje)
De inhoud dient u voorzichtig uit de verpakking te halen waarbij u geen scherpe voorwerpen zoals een mes mag gebruiken. een inzet hor plaats u van binnenuit achter de draai en kiepkant van het raam waardoor hij rustig kan draaien en kiepen zonder dat het hor in de weg zit. De horren plaats u vanuit binnen eerst boven tegen het kozijn, vervolgens pakt u de hor van de onderzijde aan beide zijden vast en drukt deze voorzichtig naar boven. De inzethorren worden op maatgemaakt, zodat deze altijd naadloos aansluit. Met de kunststof klemveer aan de onder en bovenzijde zal de hor altijd perfect passen.

10.7 Inzet insecten/pollen (Keje)

De inhoud dient u voorzichtig uit de verpakking te halen waarbij u geen scherpe voorwerpen zoals een mes mag gebruiken. een inzet hor plaats u van binnenuit achter de draai en kiepkant van het raam waardoor hij rustig kan draaien en kiepen zonder dat het hor in de weg zit. De horren plaats u vanuit binnen eerst boven tegen het kozijn, vervolgens pakt u de hor van de onderzijde aan beide zijden vast en drukt deze voorzichtig naar boven. De inzethorren worden op maatgemaakt, zodat deze altijd naadloos aansluit. Met de kunststof klemveer aan de onder en bovenzijde

De Keje raamdecoratie producten worden altijd als maatwerk product bij u aangeleverd en dienen alleen nog juist te worden gemonteerd op het kozijn. het is belangrijk om het kozijn goed te reinigen, alvorens u de producten kunt monteren. Volg hiervoor onderstaande stappen. LET OP: voor ieder kozijn dienen er nieuwe doekjes te worden gebruikt!

De hor en Plissé systemen van KeJe, voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Dat geldt voor de constructie van het systeem alsmede voor de gebruikte materialen. Door continue kwaliteitscontroles tijdens het productieproces, wordt de kans op gebreken tot het minimum beperkt. Toch kan het voorkomen dat er tijdens het gebruik iets stuk gaat. In zo’n geval is het voor u geruststellend om te weten dat KeJe garantie geeft op de systemen eventuele fabrieksgebreken. 5 jaar op de hor systemen en 2 jaar op het Plissésysteem en 1 jaar garantie op het hor gaas en plissé doekmateriaal.

De garantie geldt vanaf datum van aankoop, onder de door Keje gehanteerde algemene voorwaarden. Gedurende deze periode worden alle gebreken die aantoonbaar op materiaal- en/of fabricagefouten zijn terug te voeren, gratis hersteld. Schade, ontstaan door onjuist gebruik en het niet in acht nemen van de bedienings-, montage- en/of onderhoudsvoorschriften van het systeem, zoals tegenaan lopen, vervuiling, gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen alsmede ondeskundige toevoegingen en of aanpassingen van het systeem of ontstaan tijdens de afwerking vallen niet, vallen niet onder de garantie, zo ook fouten die te wijten zijn aan meten. Kosten voor demontage en installatie als ook schade resulterend van het verwijderen van het hor product van het raam maken geen onderdeel uit van de garantie. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument, zoals die in de wet zijn vastgelegd.

Beschadigingen aan de horren en Plissé systemen door verkeerd gebruik of ontstaan tijdens de afwerking vallen niet onder de garantie. daarom is het belangrijk dat u met de oplevering de hor en Plissé systemen goed naloopt en eventuele afwijkingen direct met de monteurs bespreekt.